Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

ZUS podważa stanowisko pracodawcy, który zatrudniał kobietę w ciąży.

Prawo i podatki


W niniejszej sprawie organ rentowy orzekł, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia określonego w administracyjnej decyzji
W uzasadnieniu decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od wskazanego w decyzji dnia, złożyła wniosek o zapłatę zasiłku chorobowego. ZUS analizując czy pomiędzy stronami doszło do faktycznego zawarcia umowy o pracę uzyskał wyjaśnienia płatnika mówiącego o tym, że zatrudnienie tego pracownika na nowym stanowisku księgowej było spowodowane koniecznością rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości w związku z przekroczeniem określonych przychodów. Pracownica posiadała stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Pracę świadczyła w siedzibie pracodawcy - domu płatnika, z wykorzystaniem programu komputerowego, niewymagającego podpisu i z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie zakres jej pracy został ponownie przejęte przez pracodawcę. Organ rentowy wskazał, że zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy wystawione zostało dopiero w dniu 25 września 2014r., tj. w momencie, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.

Organ rentowy stanął na stanowisku, że zawarta między stronami umowa o pracę miała na celu tylko i wyłącznie włączenie pracownicy do systemu ubezpieczeń, a nie prawdziwy zamiar świadczenia pracy. Zatrudnienie pracownicy, która bardzo szybko stała się niezdolną do pracy, było spowodowane zamiarem jej zabezpieczenia materialnego, bez chęci realizacji umowy, co czyni tą umowę nieważną w świetle art. 83 § 1 k.c. jako zawartą dla pozoru i jako taka nie wywołuje skutków przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Pracownica i pracodawca wnieśli odwołanie od powyższej decyzji organu rentowego żądając jej zmiany poprzez ustalenie, iż pracownik, jako pracownik u pracodawcy podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Odwołujący żądali również o ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji.
Odwołujący podnieśli, że stosunek pracy był na prawdę świadczony zgodnie z kodeksem pracy; pracownica codziennie stawiała się do biura i wykonywała powierzone jej zdania. Podpisywała także listy obecności oraz karty szkolenia. Nie zgodzili się również, że zawarcie stosunku pracy było podyktowane tylko objęciem pracownicy ubezpieczeniem społecznym.
Sąd Okręgowy oddalił odwołanie ubezpieczonej i pracodawcy. Ubezpieczony do prowadzenia działalności gospodarczej zatrudniał średnio dwie osoby do obsługi stacji na podstawie umów cywilnoprawnych; nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę.
Sąd Okręgowy podniósł, iż w niniejszej sprawie bezspornym było, iż płatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i legitymuje się statusem pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy (art. 3 k.p.). Niekwestionowanym było, iż między stronami doszło do faktycznego zawarcia stosunku pracy. Sąd Okręgowy ocenił, że stosunek pracy nawiązany został dla pozoru, co znalazło odzwierciedlenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym na przykład analizie zeznań świadków i ubezpieczonych.

Sąd Okręgowy ocenił, że wbrew oświadczeniom pracownicy zawierając umowę o pracę doskonale wiedziała, iż jest w ciąży, co pokazuje uzyskana dokumentacja z Poradni Ginekologicznej. Sąd I instancji uznał przedmiotową dokumentację za w pełni wiarygodną.
Sąd Okręgowy zważył, że celowość zatrudnienia ubezpieczonej dyskredytuje głównie fakt, iż nie miała ona kwalifikacji ani doświadczenia do objęcia powierzonego jej stanowiska.
Masz problem z ZUS - prawnicy z serwisu prawny24.pl pomogą online - prawnik online.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Radcowie prawni - to rewelacyjni profesjonaliści specjalizujący się w sprawach rozwodowych
Prawo i podatki

Pozwana mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę praw...
Porady prawne przez internet to rewelacyjna usługa !
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma wartość? Wielu ludzi nie jest pewnyc...